Τι περιλαμβάνει

 1. Αρχιτεκτονική μελέτη.
 2. Στατική μελέτη.
 3. Ηλεκτρομηχανολογική (Η/Μ) μελέτη (για κτίριο άνω των 300 τ.μ. και όγκου άνω των 1300 κ.μ. ή άνω των 3 ορόφων.
 4. Μελέτη Ύδρευσης – Αποχέτευσης (για κτίριο όγκου άνω των 800 κ.μ. ή άνω του ενός ορόφου).
 5. Μελέτη Θερμομόνωσης.
 6. Μελέτη Καύσιμου αερίου.
 7. Μελέτη Πυροπροστασίας.

Δικαιολογητικά

Εκτός από τις άνω μελέτες, απαιτούνται σειρά δικαιολογητικών, η συλλογή των οποίων είναι ευθύνη του μηχανικού που αναλάβει τη διεκπεραίωση της Οικοδομικής Άδειας

 1. Αίτηση Ιδιοκτήτη.
 2. Δηλώσεις Ανάθεσης και Ανάληψης μελέτης Επίβλεψης οικοδομικών εργασιών.
 3. Τεχνικές Εκθέσεις και Προϋπολογισμός.
 4. Συμβολαιογραφική Δήλωση για δέσμευση χώρου στάθμευσης (όπου απαιτείται).
 5. Υψόμετρο Δήμου ή Κοινότητας για εντός σχεδίου πόλεως οικοδομές.
 6. Έγκριση Αρχαιολογίας για οικοδομές που ανεγείρονται σε χώρους ελεγχόμενους από το υπουργείο Πολιτισμού.
 7. Έγκριση ΔΕΗ για οικοδομές όγκου άνω των 2500κ.μ.
 8. Βεβαίωση Δασαρχείου για οικοδομές εκτός σχεδίου πόλεως.
 9. Tίτλοι Κυριότητας για οικόπεδα ή αγροτεμάχια τα οποία είναι άρτια κατά παρέκκλιση.
 10. Εγκρίσεις διαφόρων φορέων (βιομηχανίας, συγκοινωνιών, ΕΟΤ κτλ.) ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.
 11. Απόδειξη προ-κατάθεσης αμοιβής μελέτης από Εθνική Τράπεζα.
 12. Άδειες των υφισταμένων κτισμάτων στην περίπτωση προσθήκης ή άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τη νομιμότητά τους.
 13. Δήλωση αντοχής στην περίπτωση προσθήκης (& στατική μελέτη αν απαιτείται) η οποία θα υπογράφεται από δύο πολιτικούς μηχανικούς.
 14. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (υποθηκοφυλακείο).
 15. Φορολογική ενημερότητα του ιδιοκτήτη.
 16. Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ για τις συνδρομές μηχανικών.

Αναθεώρηση της Οικοδομικής Αδείας απαιτείται μετά την λήξη της χρονικής ισχύς της Αδείας και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Αλλαγή ή παραίτηση του Επιβλέποντος μηχανικού στο έργο.
 2. Αλλαγή Τίτλου ή ονόματος στο οποίο εκδόθηκε η άδεια.
 3. Τροποποίηση της Αρχιτεκτονικής ή Στατικής μελέτης ή και των υπόλοιπων μελετών.
 4. Αλλαγή Χρήσης του κτιρίου.
 5. Αύξηση του Συντελεστή Δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας.
 6. Αύξηση του Όγκου της οικοδομής.

Δεν απαιτείται Αναθεώρηση της Οικοδομικής Αδείας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Για μικρής σημασίας τροποποιήσεις της Αρχιτεκτονικής μελέτης και τοπικής σημασίας μεταβολές του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (και των υπόλοιπων μελετών) μετά από κρίση του προϊσταμένου της Πολεοδομίας.
 2. Για μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου και του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται ο συντελεστής δόμησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκδοση της άδειας και οι υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% των μηκών των πλευρών του οικοπέδου με μέγιστο 20 εκ. και 2% με μέγιστο 10 εκ. των διαστάσεων του κτιρίου.

Διαδικασία

 1. Κατάθεση Δικαιολογητικών και Αρχιτεκτονικής μελέτης και Έλεγχος τήρησης των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και των προδιαγραφών.
 2. Κατάθεση Στατικής μελέτης και λοιπών μελετών και Έλεγχος σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς – Έλεγχος των φορολογικών και πληρωμή τους.

Χρόνος έκδοσης

Εντός 45 ημερών, με την προϋπόθεση ότι είναι πλήρης ο φάκελος της αδείας.

Κόστος

Το συνολικό κόστος της Οικοδομικής Άδειας περιλαμβάνει τις Αμοιβές των μηχανικών για τις επί μέρους μελέτες και επιβλέψεις, τους φόρους και τις εισφορές και ορίζεται κατά περίπτωση.

Χρονική ισχύς

Η οικοδομική άδεια ισχύει για μια 4 έτη από την ημερομηνία έκδοσής της και η άδεια κατεδάφισης για ένα εξάμηνο. Περίπτωση Αναθεώρησης Οικοδομικής Αδείας.

ΙΚΑ

Οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ για Σύμμεικτη κατασκευή ή κατασκευή Διπλής Τοιχοποιίας είναι μειωμένες κατά 50% σύμφωνα με τον Πίνακα 2 μειωμένης εισφοράς κατά την έκδοση της Οικοδομικής Αδείας.